Terms and conditions

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich zakupów dokonanych przez internautę/osobę fizyczną (dalej „KLIENT”) w serwisie internetowym www.keoda.com (dalej „STRONA”) od firmy Keoda Leszek Banaś zarejestrowanej w Rejestrze Handlowo-Handlowym Rejestru Firm pod numerem 51049343000019, z siedzibą pod adresem Ul. Pruszkowska 32 F 05-830 Nadarzyn Polska (dalej: „SPRZEDAJĄCY”).
Każde zamówienie złożone na WITRYNIE koniecznie oznacza bezwarunkową akceptację przez KLIENTA niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 1. Definicje

Użyte poniżej terminy mają w niniejszych Ogólnych Warunkach następujące znaczenie:
• „KLIENT”: oznacza współwykonawcę SPRZEDAWCY, który gwarantuje posiadanie jakości konsumenckiej w rozumieniu polskiego prawa i orzecznictwa.
• „DOSTAWA”: oznacza pierwszą prezentację zamówionych przez KLIENTA PRODUKTÓW pod adres dostawy wskazany w trakcie składania zamówienia.
• „PRODUKTY”: odnosi się do wszystkich produktów dostępnych na WITRYNIE.
• „TERYTORIUM”: odnosi się do całego świata

Artykuł 2. Akceptacja ogólnych warunków

KLIENT zobowiązuje się do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi i ich zaakceptowania, przed przystąpieniem do płatności za zamówienie PRODUKTÓW złożone na WITRYNIE.
KLIENT składając zamówienie, potwierdza, że ​​zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował Ogólne Warunki Sprzedaży bez ograniczeń i warunków.

Artykuł 3Zakup produktów na stronie

KLIENT zostanie poproszony o podanie informacji pozwalających na jego identyfikację. Śledzenie DOSTAW może, w stosownych przypadkach, odbywać się za pomocą narzędzi śledzenia online niektórych przewoźników. KLIENT może także w każdej chwili skontaktować się z działem sprzedaży SPRZEDAWCY, pisząc na adres e-mail info@keoda.com w celu uzyskania informacji o statusie swojego zamówienia.

Artykuł 4Płatność

Płatność dokonywana jest z góry przelewem bankowym.

Artykuł 5Charakterystyka wyrobów

SPRZEDAWCA stara się przedstawić w możliwie najbardziej przejrzysty sposób główne cechy PRODUKTÓW (na kartach informacyjnych dostępnych na WITRYNIE)
KLIENT zobowiązuje się do uważnego przeczytania tych informacji przed złożeniem zamówienia na STRONIE.
SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do modyfikacji asortymentu PRODUKTÓW dostępnych na WITRYNIE, w szczególności zgodnie z ograniczeniami obowiązującymi jego dostawców.
O ile wyraźnie nie określono inaczej na WITRYNIE, wszystkie PRODUKTY sprzedawane przez SPRZEDAWCĘ są nowe.

Artykuł 6Fakturowanie

W trakcie składania zamówienia KLIENT ma obowiązek podać dane niezbędne do wystawienia faktury.
KLIENT jest zobowiązany w szczególności wyraźnie wskazać wszelkie informacje dotyczące DOSTAWY, w szczególności dokładny adres DOSTAWY oraz nr. tak jak. osoby, która otrzyma towar.
Niezależnie od sposobu zamówienia, KLIENT otrzyma oryginał faktury pocztą elektroniczną po DOSTAWIE PRODUKTÓW.

Artykuł 7Terminy dostaw

Terminy dostaw wskazane na uprzednio sporządzonym kursie faktury liczonym od dnia otrzymania zadatku.

Artykuł 8Cena

Ceny SPRZEDAWCY mogą ulec zmianie. W związku z tym ceny wskazane na WITRYNIE mogą ulec zmianie.
Obowiązującą ceną jest cena podana na STRONIE w dniu złożenia zamówienia przez KLIENTA.

Artykuł 9. Anulowanie zamówienia

Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia, gdyż produkty są realizowane  na wymiar.

Artykuł 10. Przeniesienie własności

SPRZEDAWCA pozostaje właścicielem dostarczonych PRODUKTÓW do chwili całkowitej zapłaty przez KLIENTA.
Powyższe postanowienia nie wyłączają przejścia na KLIENTA z chwilą odbioru przez niego lub przez wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia PRODUKTÓW w czasie transportu.

Artykuł 11Dostawa

Dostawę realizuje międzynarodowy przewoźnik DBSchenker.
Towar jest ubezpieczony (ubezpieczenie Cargo) chroniąc Twój towar podczas transportu drogowego, morskiego lub powietrznego przed większością możliwych szkód, które mogą obejmować załadunek i rozładunek.
W momencie wysłania przekazywany jest internetowy numer śledzenia przesyłki .
W żadnym wypadku sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przez przewoźnika.

Artykuł  12.Opakowanie

PRODUKTY zostaną zapakowane zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony PRODUKTÓW podczas DOSTAWY.

Artykuł 13. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność SPRZEDAWCY nie może w żadnym przypadku zostać poniesiona w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych z winy KLIENTA, w szczególności w momencie składania zamówienia.
SPRZEDAWCA nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, ani uznany za niewykonanego w ramach niniejszej Umowy, za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie, gdy przyczyna opóźnienia lub niewykonania wiąże się z przypadkiem siły wyższej w rozumieniu orzecznictwa.
Określa się również, że SPRZEDAWCA nie kontroluje stron internetowych, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z WITRYNĄ. Tym samym wyklucza wszelką odpowiedzialność za informacje w nim zawarte. Linki do stron internetowych osób trzecich podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie udziela się żadnej gwarancji co do ich zawartości.

Artykuł 14. Odpowiedzialność

Dane KLIENTA są przez SPRZEDAWCĘ traktowane jako poufne dla celów realizacji umowy, jej realizacji oraz zgodnie z przepisami prawa.

Artykuł 15.  .Zmiana Warunków Ogólnych

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonanych online w WITRYNIE, o ile WITRYNA jest dostępna online.
Ogólne Warunki są dokładnie datowane i mogą być modyfikowane i aktualizowane przez SPRZEDAWCĘ w dowolnym momencie. Obowiązującymi Warunkami Ogólnymi są te, które obowiązują w chwili złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyły PRODUKTÓW już zakupionych.

Artykuł 16. Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki oraz stosunki pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ podlegają prawu polskiemu.
W przypadku sporu właściwe będą wyłącznie sądy polskie.
Jednakże przed zwróceniem się do arbitrażu lub sędziego stanowego preferowane będą negocjacje w duchu lojalności i dobrej wiary w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego niniejszej umowy, w tym dotyczącego jej ważności.